Groothandel en retailer in fitnesss artikelen

Algemene voorwaarden

Artikel 1.    Definities

1.1.    In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven of uit de context anders blijkt:

a.    Sports Supplier Europe: de gebruiker van deze algemene voorwaarden: Sports Supplier Europe gevestigd aan de Ampereweg 13J te Woerden, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 59962577;

b.    klant: de natuurlijke of rechtspersoon die via de website een product bij Sports Supplier Europe bestelt;

c.    consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van zijn beroep of zijn bedrijf;

d.    overeenkomst: de koopovereenkomst tussen Sports Supplier Europe en de klant;

e.    product: sportartikelen en de daarbij behorende accessoires die door Sports Supplier Europe aan de klant worden geleverd;

f.    website: de website www. http://sports-supplier.nl/die door Sports Supplier Europe wordt beheerd.

 

Artikel 2.    Algemeen

2.1.    Deze algemene voorwaarden gelden voor iedere overeenkomst tussen Sports Supplier Europe en de klant waarop Sports Supplier Europe deze algemene voorwaarden van toepassing heeft verklaard.

2.2.    De onderhavige algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met Sports Supplier Europe, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.

2.3.    Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk of elektronisch zijn overeengekomen.

2.4.    Indien een of meerdere van de bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Sports Supplier Europe en de klant zullen dan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.

 

Artikel 3.    Aanbod

3.1.    Afbeeldingen, prijzen en verder door Sports Supplier Europe verstrekte gegevens zijn aan wijzigingen onderhevig en binden Sports Supplier Europe niet.

3.2.    Sports Supplier Europe is niet gebonden aan haar aanbod indien sprake is van druk-, zet- of programmeerfouten in haar mailings of op de website.

3.3.    Aanbiedingen gelden zolang de voorraad strekt of gedurende de periode die op de website staat vermeld.

3.4.    Het assortiment dat op de website wordt aangeboden kan worden gewijzigd.

 

Artikel 4.    Afbeeldingen

4.1.    Alle afbeeldingen en gegevens betreffende afmetingen, kleuren, etc. van de aangeboden producten opgenomen op de website gelden slechts bij benadering. Sports Supplier Europe tracht de aangeboden producten zo nauwkeurig mogelijk te omschrijven.

 

Artikel 5.    Totstandkoming van de overeenkomst

5.1.    De overeenkomst komt tot stand op het moment dat de klant de gehele bestelprocedure via de website heeft doorlopen dan wel op het moment dat de klant op enige andere wijze het aanbod van Sports Supplier Europe heeft aanvaard.

5.2.    Sports Supplier Europe stuurt onverwijld na de totstandkoming van de overeenkomst een bevestiging via de e-mail. In deze bevestigingse-mail zijn het bestelnummer en een omschrijving van de bestelling van de klant opgenomen.

5.3.    De overeenkomst kan pas tot stand komen nadat de klant heeft aangeklikt op de website dat hij akkoord gaat met deze algemene voorwaarden.

 

Artikel 6.    Garantie

6.1.    Indien op een geleverd product een garantie wordt gegeven, dan wordt dat op de website bij het betreffende product vermeld.

6.2.    De klant kan geen beroep op de garantie doen en klachten over een geleverd product worden niet in behandeling genomen indien een gebrek en/of schade aan het product het gevolg is van:

a.    normale slijtage;

b.    onoordeelkundig gebruik;

c.    niet of onjuist uitgevoerd onderhoud;

d.    wijzigingen of reparaties door de klant of door derden;

e.    brand, bliksem, overstromingen, natuurrampen en ontploffingen;

f.    schade veroorzaakt door derden;

g.    enig overheidsvoorschrift inzake de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen.

6.3.    Indien de klant een beroep wenst te doen op de verleende garantie, dan dient dit door de klant schriftelijk of elektronisch te geschieden.

 

Artikel 7.    Levering

7.1.    De door Sports Supplier Europe opgegeven leveringstermijn is niet als een fatale termijn te beschouwen. De klant accepteert dat de levering vertraagd kan worden bijvoorbeeld door toedoen van het door Sports Supplier Europe ingeschakelde vervoersbedrijf.

7.2.    Indien Sports Supplier Europe de bestelde producten niet binnen 30 dagen na de bestelling kan leveren, dan neemt Sports Supplier Europe contact op met de klant. In een dergelijk geval wordt met de klant een nieuwe leveringstermijn overeengekomen of kan de klant de overeenkomst kosteloos ontbinden. Indien de klant de overeenkomst ontbindt, betaalt Sports Supplier Europe reeds betaalde bedragen terug binnen 30 dagen na de ontbinding.

7.3.    De klant is verplicht het product in ontvangst te nemen. Blijft de klant hiermede in gebreke, dan komen de daardoor ontstane kosten, zoals de kosten voor opslag, voor zijn rekening.

7.4.    Indien het product bij de klant door Sports Supplier Europe of door een door Sports Supplier Europe ingeschakelde derde bezorgd wordt, dan:

a.    dient de klant op de afgesproken tijd en locatie aanwezig te zijn om het product in ontvangst te nemen. Is de klant niet aanwezig waardoor het product nogmaals bezorgd dient te worden, dan worden tevens de kosten voor de extra bezorging(en) aan de klant in rekening gebracht;

b.    wordt het product bezorgd op de met de klant afgesproken locatie, voor zover deze locatie bereikt kan worden zonder obstakels zoals trappen en te nauwe gangen. Is er wel sprake van een obstakel, dan wordt het product bezorgd tot aan het obstakel, tenzij anders met de klant is overeengekomen.

 

Artikel 8.    Het plaatsen en/of monteren van het product

8.1.    De kosten voor het plaatsen en/of monteren van het product worden vooraf aan de klant kenbaar gemaakt.

8.2.    Indien Sports Supplier Europe in het kader van de overeenkomst het product bij de klant plaatst en/of monteert, dan dient de klant voor het volgende zorg te dragen:

a.    dat de locatie waar Sports Supplier Europe de werkzaamheden dient uit te voeren op het overeengekomen tijdstip voor Sports Supplier Europe toegankelijk is;

b.    dat de constructie van het bouwwerk, waarin, waaraan of waarop het product wordt geplaatst en/of gemonteerd, daarvoor geschikt is;

c.    dat de tekeningen en/of specificaties en/of aanwijzingen waarop de door Sports Supplier Europe te verrichten werkzaamheden gebaseerd zijn, volledig en juist zijn;

d.    dat alle zich op het terrein bevindende hindernissen voor de aanvang van de plaatsing en/of montage zijn verwijderd en dat de onder- of achtergrond sterk genoeg is om het product op te plaatsen en/of te monteren;

e.    dat het terrein waar de plaatsing en/of montage dient te worden verricht, bereikbaar is voor de transportmiddelen van Sports Supplier Europe;

f.    dat Sports Supplier Europe haar werkzaamheden ongestoord kan verrichten;

g.    elektriciteit en alle redelijke benodigdheden welke voor een goede uitvoering van de werkzaamheden nodig zijn.

8.3.    Voor zover de klant verantwoordelijk is voor vertragingen bij het begin en tijdens het uitvoeren van de werkzaamheden, is de klant jegens Sports Supplier Europe aansprakelijk voor de door haar geleden en te lijden schade.

8.4.    Indien de klant niet aan zijn verplichtingen heeft voldaan welke volgen uit dit artikel, heeft Sports Supplier Europe het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten (waaronder voorrijkosten) aan de klant in rekening te brengen.

 

Artikel 9.    Verzendkosten

9.1.    Alle vermelde prijzen zijn exclusief verzendkosten.

9.2.    De verzendkosten bedragen:

a.    Indien het product in Nederland geleverd dient te worden € 4.91 tot een gewicht van 30kg.

b.    Boven een bestelbedrag van €50,- rekenen wij voor bestellingen binnen Nederland geen verzendkosten.

9.3.    De verzendkosten van de producten worden, voordat de klant de bestelling bevestigt, duidelijk via de website aan de klant kenbaar gemaakt.

9.4.    De verzendkosten kunnen door Sports Supplier Europe worden gewijzigd.

 

Artikel 10.    Prijzen

10.1.    Alle vermelde prijzen en tarieven zijn in euro's en inclusief btw.

10.2.    Sports Supplier Europe heeft het recht haar prijzen of tarieven van tijd tot tijd aan te passen.

10.3.    Gedurende de geldigheidsduur van het aanbod worden de prijzen van producten en de tarieven voor het uitvoeren van werkzaamheden niet verhoogd, behoudens prijs- of tariefwijzigingen als gevolg van wijzigingen in het btw-tarief.

 

Artikel 11.    Herroepingsrecht voor consumenten

11.1.    De klant zijnde een consument heeft het recht gedurende 14 kalenderdagen na ontvangst van het product de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden en het geleverde product te retourneren, mits ongebruikt, onveranderd en voorzien van zijn originele labels, verpakkingen etc. Via de e-mail voor de levering of schriftelijk bij de aflevering van de bestelde producten wordt de klant gewezen op dit herroepingsrecht.

11.2.    De klant kan geen beroep op zijn herroepingsrecht doen indien het geleverde product naar de specificaties van de klant is vervaardigd.

11.3.    Indien de klant de overeenkomst overeenkomstig dit artikel ontbindt, dan zijn de verzendkosten in verband met het retourneren van het product voor rekening van de klant.

11.4.    Sports Supplier Europe zal bij een ontbinding zoals omschreven in dit artikel binnen 30 dagen na ontvangst van het geretourneerde product reeds betaalde gelden restitueren.

11.5.    Indien het geretourneerde product beschadigd of niet compleet is, dan worden de kosten die Sports Supplier Europe daardoor heeft moeten maken aan de klant in rekening gebracht. Sports Supplier Europe heeft het recht deze kosten te verrekenen met de terug te betalen aankoopprijs.

 

Artikel 12.    Betaling

12.1.    Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na de factuurdatum, op een door Sports Supplier Europe aan te geven wijze in de valuta waarin is gedeclareerd.

12.2.    Indien de klant in gebreke blijft in de betaling binnen de gestelde betalingstermijn, dan is de klant, na door Sports Supplier Europe ten minste eenmaal te zijn aangemaand om binnen een redelijke termijn te betalen, in verzuim. In dat geval is de klant, vanaf de datum waarop de verschuldigde som opeisbaar is geworden tot aan het tijdstip van betaling de wettelijke rente verschuldigd. Daarnaast komen alle kosten van invordering, nadat de klant in verzuim is, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk, ten laste van de klant, voor zover de wet dat toelaat.

12.3.    In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de klant zijn de vorderingen van Sports Supplier Europe op de klant onmiddellijk opeisbaar.

 

Artikel 13.    Eigendomsvoorbehoud

13.1.    Alle geleverde en nog te leveren producten blijven uitsluitend eigendom van Sports Supplier Europe, totdat alle vorderingen die Sports Supplier Europe op de klant heeft of zal verkrijgen, volledig zijn betaald.

13.2.    Zolang de eigendom van de producten niet op de klant is overgegaan, mag de klant de producten niet verpanden of aan derden enig ander recht daarop verlenen.

13.3.    De klant is verplicht de producten die onder eigendomsvoorbehoud zijn afgeleverd met de nodige zorgvuldigheid en als herkenbaar eigendom van Sports Supplier Europe te bewaren.

13.4.    Sports Supplier Europe is gerechtigd de producten die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd en nog bij de klant aanwezig zijn terug te nemen indien de klant in gebreke is met de nakoming van zijn betalingsverplichtingen of in betalingsmoeilijkheden verkeert of dreigt te gaan verkeren. De klant zal Sports Supplier Europe te allen tijde vrije toegang verlenen tot zijn terreinen en/of gebouwen ter inspectie van de producten en/of ter uitoefening van de rechten van Sports Supplier Europe.

 

Artikel 14.    Klachten en verjaring

14.1.    Zichtbare gebreken aan het geleverde product dienen direct na de levering aan Sports Supplier Europe gemeld te worden. Indien de klant het pakket met daarin het product accepteert terwijl het pakket of product beschadigd is of een gebrek vertoont of indien de klant de beschadiging of het gebrek niet tijdig bij Sports Supplier Europe meldt, dan is Sports Supplier Europe niet aansprakelijk voor die beschadiging of het gebrek.

14.2.    Vragen over de bestelling of klachten kunnen gemeld worden bij:

Sports Supplier Europe

Ampereweg 13J

3442 AB Woerden

E-mail: info@sports-supplier.nl

Tel: 0031 (0)348 448789

14.3.    Indien een klacht gegrond is, zal Sports Supplier Europe het product repareren of een vervangend product leveren, tenzij dit inmiddels voor de klant aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door de klant schriftelijk of elektronisch kenbaar te worden gemaakt.

14.4.    Indien het repareren of het alsnog leveren van een nieuw product niet meer mogelijk of zinvol is, zal Sports Supplier Europe slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 15 van deze algemene voorwaarden.

14.5.    Klachten worden door Sports Supplier Europe binnen 30 dagen afgehandeld. Indien afhandeling van een klacht binnen de termijn van 30 dagen onverhoopt niet mogelijk is, zal de klant op de hoogte worden gesteld van de vertragingsduur.

14.6.    Vorderingsrechten en andere bevoegdheden van de klant uit welke hoofde ook jegens Sports Supplier Europe vervallen in ieder geval na het verstrijken van 1 jaar vanaf het moment waarop zich een feit voordoet dat de klant deze rechten en/of bevoegdheden jegens Sports Supplier Europe kan aanwenden, met dien verstande dat voor de klant zijnde een consument een verjaringstermijn van 2 jaar geldt.

 

Artikel 15.    Aansprakelijkheid

15.1.    Sports Supplier Europe kan niet aansprakelijk gehouden worden tot het vergoeden van enige schade, die een direct of indirect gevolg is van:

a.    een gebeurtenis, die in feite buiten haar macht ligt en aldus niet aan haar doen en/of laten kan worden toegeschreven, zoals o.a. omschreven in artikel 16 van deze algemene voorwaarden;

b.    enige daad of nalatigheid van de klant, diens ondergeschikten, dan wel andere personen, die door of vanwege de klant te werk zijn gesteld.

15.2.    Sports Supplier Europe is niet aansprakelijk voor eventuele schade veroorzaakt door al dan niet tijdelijke onbeschikbaarheid van de bestelmogelijkheid, onbereikbaarheid of verwijdering van haar website wegens onderhoud of anderszins.

15.3.    Sports Supplier Europe is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, doordat Sports Supplier Europe is uitgegaan van door de klant verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie.

15.4.    Sports Supplier Europe is niet aansprakelijk voor eventuele ongevallen met het product, door bijvoorbeeld verkeerd of ondeskundig gebruik of gebruik in strijd met de gebruiksaanwijzing.

15.5.    Sports Supplier Europe is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook doordat de klant niet alle veiligheidsvoorschriften in acht heeft genomen.

15.6.    Sports Supplier Europe is niet aansprakelijk voor schade of lichamelijk letsel doordat het product scheurt, buigt of loslaat tenzij het scheuren, buigen en loslaten is veroorzaakt door een gebrek aan het product in de zin van artikel 6:186 BW.

15.7.    Indien de klant of een derde wijzigingen aanbrengt aan het product, sluit Sports Supplier Europe iedere aansprakelijkheid uit ten aanzien van de werking en eventuele (gevolg-) schade.

15.8.    Sports Supplier Europe is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

15.9.    Indien Sports Supplier Europe aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Sports Supplier Europe beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar van Sports Supplier Europe gedane uitkering. Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of de schade niet door de verzekering wordt gedekt, is de aansprakelijkheid van Sports Supplier Europe beperkt tot het factuurbedrag, althans tot dat gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

15.10.    De in deze algemene voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Sports Supplier Europe of haar ondergeschikten.

 

Artikel 16.    Overmacht

16.1.    In geval van overmacht is Sports Supplier Europe niet gehouden tot vergoeding van de daardoor bij de klant ontstane schade, tenzij Sports Supplier Europe als gevolg van de overmachtssituatie een voordeel heeft gehad dat zij bij correcte nakoming niet zou hebben gehad.

16.2.    Van overmacht aan de zijde van Sports Supplier Europe is o.a. sprake indien Sports Supplier Europe verhinderd wordt haar verplichtingen uit de overeenkomst of aan de voorbereiding daarvan te voldoen ten gevolge van: oorlog, oorlogsgevaar, oproer, revolutie, molest, brand, waterschade, overstroming, overheidsmaatregelen, in- en uitvoerbelemmeringen, defecten aan materialen, niet- beschikbaarheid van materialen, werkstaking, blokkades, bedrijfsbezetting, onvervangbare werknemers, transportmoeilijkheden als gevolg van weeromstandigheden en verkeersstoring, alles zowel in het bedrijf van Sports Supplier Europe als in het bedrijf van de klant als in het bedrijf van derden die bij de overeenkomst zijn betrokken.

16.3.    Onder overmacht wordt mede verstaan een tekortkoming van toeleveranciers van Sports Supplier Europe ten gevolge waarvan Sports Supplier Europe haar verplichtingen niet of niet tijdig of niet volledig kan nakomen.

 

Artikel 17.    Opschorting en ontbinding

17.1.    Sports Supplier Europe is bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien de klant de verplichtingen uit de overeenkomst niet nakomt en de klant geen gehoor heeft gegeven aan een gestuurde ingebrekestelling.

17.2.    Voorts is Sports Supplier Europe bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.

17.3.    Sports Supplier Europe is bevoegd de nakoming van de verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst op te schorten, indien na het sluiten van de overeenkomst Sports Supplier Europe ter kennis is gekomen, omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de klant de verplichtingen niet zal nakomen. In geval er goede grond te vrezen bestaat dat de klant slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt.

17.4.    Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Sports Supplier Europe op de klant onmiddellijk opeisbaar. Indien Sports Supplier Europe de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en de overeenkomst.

 

Artikel 18.    Geheimhouding

18.1.    Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De partij die vertrouwelijke informatie ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt zijn.

18.2.    Indien op grond van een wettelijke bepaling of een gerechtelijke uitspraak Sports Supplier Europe gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en Sports Supplier Europe zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is Sports Supplier Europe niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de klant niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.

18.3.    Sports Supplier Europe verwerkt persoonsgegevens in overeenstemming met haar privacy statement. De privacy statement staat op de website vermeld.

 

Artikel 19.    Intellectuele eigendom

19.1.    Alle door Sports Supplier Europe verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, overeenkomsten, ontwerpen, schetsen, tekeningen, etc., zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de klant en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van Sports Supplier Europe worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden worden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit.

 

Artikel 20.    Slotbepalingen

20.1.    Op elke overeenkomst tussen Sports Supplier Europe en de klant is Nederlands recht van toepassing.

20.2.    Alle geschillen ter zake van overeenkomsten tussen de klant en Sports Supplier Europe worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waar Sports Supplier Europe gevestigd is. Indien Sports Supplier Europe een beroep doet op deze bepaling, dan heeft de klant zijnde een consument de mogelijkheid om binnen een maand voor de volgens de wet bevoegde rechter te kiezen.

20.3.    Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend.

Scroll To Top